ReadyPlanet.com
dot
ประวัติอาจารย์
dot
bulletประวัติอาจารย์หยังกง
bulletประวัติอาจารย์จางจื่อน่ำ
bulletประวัติอาจารย์ เซ้าคังเจี๋ย
dot
บทความของอาจารย์ท่านอื่นๆ
dot
bulletบทความ อ.เชียร บางบอน
bulletบทความ อ.ฮิม เมืองเลย
dot
รวมลิงค์
dot
bulletsanook.com
bulletpayakorn.com
bulletmeesook.com
bullethunsa.com
bulletpantip.com
dot
รับข่าวสาร

dot


Software บน Pocket PC / Plam
โรจน์ จินตมาศ

ดูดวง,โหราศาสตร์,ยูเรเนี่ยน,กาลโยค,พยากรณ์ฟุตบอลยอดพระคาถาชินบัญชร มงคลชีวิต article
ยอดพระคาถาชินบัญชร มงคลชีวิต

สวัสดี เพื่อนๆทุกท่าน

            วันนี้ผมมียอดพระคาถาชินบัญชร มงคลชีวิตมาบอกให้เพื่อนๆ ได้รู้และหัดสวดพระคาถาบทนี้ไว้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นประโยชน์ของเพื่อนๆ พร้อมทั้งขั้นตอนในเรื่องการก่อนนั่งสมาธิ หรือ สวดมนต์ต่างๆใช้เป็นประจำวัน ดังนี้คือ

   การท่องนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

แล้วอาราธนาศีลว่า

มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ

แล้วสมาทาน ศีล 5 ว่า

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัจฉะปะมาทะถานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

หลังจากที่สมาทานศีล 5 เสร็จแล้วก็สวดมนต์บทต่างๆ ที่เราตั้งใจไว้

เหตุผลที่จะต้อง สวดสมาทานศีล 5 ก่อนนั้นเป็นเพราะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ต้องมี ศีล 5 การทำสมาธิจึงจะได้ผลดี ไม่ใช่ว่าสวดมนต์ทุกวัน แต่ไม่มีศีล 5 ในใจ การสวดมนต์ก็เป็นเพียงการท่องจำไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีศีล 5 อยู่ในใจเสียก่อน เพราะศีล 5 จะทำให้เราไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ประพฤติผิดศีลธรรม กรรมชั่วก็จะเกิดได้ยาก รักษาศีลเท่ากับรักษาตัวไม่ให้ความชั่วความมัวหมองเข้ามายังตัวของเรา

        หมายเหตุ  บทสวดมนต์ต่างๆ ที่คุณสวดอยู่เป็นประจำแต่คุณยังไม่เคย อาราทนาศีล และสมาทานศีล 5 ผลบุญยังเป็นของคุณอยู่  แต่คอยวันที่คุณเริ่มต้นอาราทนาศีล และสมาทานศีล 5  ผลบุญจากการสวดมนต์ต่างๆ ของคุณก็จะกลับคืนมาให้กับคุณทันที  และ ชีวิตคุณก็จะเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข ยิ่งยิ่งขึ้นแน่นอน

ยอดพระคาถาชินบัญชร

ผู้ที่ไม่เคยสวดพระคาถาชินบัญชรควรจะเริ่มต้นสวดวันพฤหัส เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต ระลึกถึงพระคุณของเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )  ผู้ปรารถนาบุตร พึงได้บุตร   ผู้ปรารถนาทรัพย์พึ่งได้ทรัพย์  ผู้ที่มั่นสวดทำสมาธิทุกวัน  จะทำให้เหล่าพระอรหันต์และเทวดาลงมาช่วยคุ้มครองทุกส่วนในร่างกายเรา  หลังจากนั้นจึงเจริญภาวนา  ดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง

อัตถิ กาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา

อิติปิโสภะคาวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

มรณังสุขังอะระหังสุคะโต นะโม พุทธายะ

ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชตะวา มารังสะวาหะนัง จะตุสัจจา สะภังระสัง เยปิวิงสุนะราสะภา

ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะตินา ยะกา สัพเพปะติฏฐิตามัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา

สีเสปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโตมัยหัง อุเร สัพพะ คุณากะโร

หะทะเยเม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโนจะ วามะเก ***

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล กัสสะโปจะมะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก

เกสันเตปิฏฐิภาคัสมิง สุริโยวะปะภัง กะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโตมุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสีจิตตะวาทะโก โสมัยหัง วะทะเนนิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลีนันทะสีวะลี เถรา ปัญจะอิเมชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ ***

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสา วะกา เอตาสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตาสีละเตเชนะ อังคะมัง เค สุ สัณฐิตา ***

ระตะนังปุระโตอาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง ธะชัคคังปัจฉะโตอาสิ วาเมอังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง อากาเสฉะทะนัง อาสิ เสสาปาการะ สัณฐิตา

ชินาณาวะระสังยุตตา สัตตะปาการะ ลังกะตา วาตะปิตตาทิ สัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา

อะเสสาวินะยังยันตุ อะนันตะชินะเต ชะสา วะสะโตเม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ชินะปัญชะระ มัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล สะทาปาเลนตุมังสัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ

ชิตันตะราโย สัมธัมมา นุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ ฯ

                            คาถาอาราธนาพระสมเด็จ

          โตเสนโต  วะระธัมเมนะ   โตสัฏฐาเน  สิเว วะเร 

          โตสัง อะกาสิ  ชังตูนัง   โตสะจิตตัง  นะมามิหัง

            ข้าพเจ้าได้รับการคุ้มครองรักษาไว้ในภายใน ( ชินบัญชร )  ดังพรรณนามาฉะนี้แล้ว 

           ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยย่อมเอาชนะอุปสรรคอันตรายได้ 

          ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม  จึงชนะข้าศึกศัตรูได้ 

          ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์  จึงชนะอันตรายทั้งปวงได้ 

          ข้าพเจ้าได้รับการอภิบาลรักษาจากพระสัทธรรมดำเนินชีวิตไป  ในพระบัญชรของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย  ดังนี้แล ฯ

             ตามด้วยพระคาถา อิติสุคะโต พระคาถาที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง จะพร้อมใจกันมาช่วยคุ้มครอง ปกป้องให้เรา มีความสุข ความเจริญ เดินทางปลอดภัย ค้าขายเจริญรุ่งเรือง ไม่มีศัตรู ครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุข แม้กระทั้งเจ้ากรรมนายเวรของเรา ยังอโหสิกรรมให้กับเราด้วย

( ก่อนสวดตั้งนะโม 3 จบ )

อิติสุคะโต  อะระหังพุทโธ  นะโมพุทธายะ  ปะฐะวีคงคา  พระภุมมะเทวา  ขะมามิหัง

กล่าวอย่างน้อย 3 ครั้ง ตอนเช้าก่อนเริ่มทำงาน ตอนกลางคืนก่อนนอน     

และทุกครั้งหลังสุดอย่าลืมบทแผ่เมตตา เพราะว่าทุกวันนี้คนเรากินสัตว์เป็นอาหารเช่น หมู เป็ด ไก่ ปลา กุ้ง และอื่นๆ สัตว์เหล่านี้เป็นวิญญาณที่สะสมอยู่ในตัวของเรา และสัตว์เหล่านี้ไม่สามารถที่จะสวดมนต์ อโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรได้ แต่เราซึ่งเป็นมนุษย์และเป็นคนที่กินสัตว์เหล่านี้เป็นอาหารสามารถสวดมนต์ และ แผ่เมตตาอโหสิกรรมได้  ดังนี้แล้วเราจึงต้องแผ่เมตตาทุกวันให้กับสัตว์ต่างๆที่เรากินอยู่ทุกวัน จะทำให้เราไม่มีเวรแก่กันและกัน และจะทำให้ร่างกายสุขภาพของเราแข็งแรง และมีความสุขตลอดไปด้วย

สัพเพ สัตตา    สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพพะยาปัชฌา โหนตุ   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริทะรันตุ   จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เทอญ

อย่าลืม ! แผ่เมตตาให้กับสัมมาอาชีพด้วยเพราะทุกวันนี้เรามีอยู่มีกินได้เพราะสัมมาอาชีพ ( ที่ทำงาน ที่อยู่อาศัย รถยนต์ เพื่อนร่วมงาน และ อื่นๆ เป็นต้น )การแผ่ส่วนอุศลให้กับสัมมาอาชีพ จะทำให้เราทำงานประสบความสำเร็จ  เพื่อนร่วมงานและเจ้านายจะรักใคร่เอ็นดูให้การสนับสนุนเราช่วยเหลือเราให้ทำงานประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้น

             พระคาถาหลวงพ่อทวด ช่วยแก้โรค เบาหวาน ไต โรคเกี่ยวกับน้ำต่างๆ ตั้งจิตอธิฐานให้หายจากโรคภัยที่ข้าพเจ้าเป็นอ

                  ตั้งมะโน 3 จบ สวด

        มะโน โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา ( 15 จบ ) ทำวันละ 3 ครั้งคือ ตอนเช้า ตอนเที่ยง ตอนกลางคืน

กรณีที่เพื่อนมีปัญหากลุ้มอกลุ้มใจ การงานมีปัญหา โชคไม่ดี มีเคราะห์ ดวงไม่ดี หรือ ลูกๆ มีปัญหาไม่เชื่อฟัง ผมขอแนะนำให้คุณ สวดบท อิติปิโส เท่าอายุคุณ หรือ ลูกของคุณ โดยการสวดเกินอายุ 1 จบ เช่น อายุ 35 ปี ต้องสวด 36 จบ  ก่อนอื่นต้องตั้ง นะโม 3 จบ ตามด้วยบทอาราธนาศีล 5 และ สมาทานศีล 5 ก่อน

           อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมา  สัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ 

ผมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ของเพื่อนๆ ไม่มากก็น้อยน่ะครับ

จาก

อ.ฮิม
บทความ อ.ฮิม เมืองเลย

สีรถที่ถูกโฉลกตามวันเกิด 7 วัน article
ความหมายของเลขที่บ้าน/เบอร์โทรศัพท์ article
เลขทะเบียนรถคุณเป็นอย่างไร article
วิธีแก้ไขเลขที่บ้านและเลขทะเบียนรถยนต์ article
การเปลี่ยนชื่อ article